Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gemert Mèrt

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en deelname aan Gemert Mèrt. Alle deelnemers worden geacht om deze voorwaarden te kennen en na te leven. Lees deze daarom goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de organisatie voorafgaand aan Gemert Mèrt.

 1. Doelstelling Gemert Mèrt
  • De doelstelling van Gemert Mèrt is het organiseren van een markt voor deelnemers waarbij commerciële ruimte wordt geboden voor lokale ondernemers en lokale en regionale hobbyisten. Daarnaast kunnen lokale politieke, sociale en/of culturele instellingen en organisaties zich presenteren. De markt wordt ondersteund door muziek, dans of andere vormen van culturele uitingen.
 1. Algemeen
  • De tijden in dit document betreffen de tijden op de dag dat Gemert Mèrt plaatsvindt.
  • Gemert Mèrt bestaat uit een parcours dat is onderverdeeld in vier sectoren:
   A:    Nieuwstraat / Kerkstraat
   B:    Haageijk / Virmundtstraat
   C:    Binderseind / Kapelaanstraat / Kasteellaan
   D:   Stoere Dingen Plein (Ridderplein)
  • De officiële opening van Gemert Mèrt is om 11:00 uur.
   Om 17:00 uur is de sluiting van Gemert Mèrt.
  • Een standplaats is een ruimte met of zonder marktkraam.
  • De standplaatsen worden door de organisatie voorzien van de namen van de deelnemers. Elke deelnemer mag de standplaats voorzien van zijn naam.
  • De standplaatsen zijn vanaf 09:00 uur beschikbaar om in te richten. Elke deelnemer dient zelf het dakzeil te plaatsen. Om 10:30 uur dienen alle standplaatsen volledig te zijn ingericht.
  • Om 10:30 uur dienen alle auto’s en aanhangers van het parcours verwijderd te zijn.
  • Het is niet toegestaan om eerder dan 17:00 uur kramen uit te ruimen of af te breken vanwege veiligheidsredenen, alsmede om de markt aantrekkelijk te houden.
   Let op: vanaf 17:15 uur is het pas toegestaan om met auto’s en aanhangers op het parcours te komen en/of materialen te vervoeren.
  • Het gebruik van versterkt geluid is slechts toegestaan voor zover dit niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en voldoet aan de eventueel benodigde vergunningen.
  • De deelnemers dienen de aan hen toegewezen standplaats schoon achter te laten en rommel en afval zelf af te voeren.
  • De organisatie is te allen tijde gerechtigd om deelnemers te wijzen op de naleving van deze voorwaarden en geldende wet- en regelgeving. De organisatie kan tevens aanvullende mondelinge aanwijzingen geven. Aan niet-naleving van deze voorwaarden kunnen consequenties worden verbonden.
  • Het organisatiecomité is gerechtigd deelnemers te weigeren of te verwijderen die activiteiten ontplooien die naar zijn oordeel in strijd zijn met de doelstellingen van Gemert Mèrt.
 1. De inschrijving
  • De inschrijving voor de aankomende Gemert Mèrt is geopend vanaf medio januari voorafgaand aan Gemert Mèrt.
   Inschrijven is alleen mogelijk via www.gemertmert.nl.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
  • Het inschrijfformulier dient uiterlijk twee weken voor aanvang van Gemert Mèrt door de organisatie ontvangen te zijn.
  • De inschrijving is pas akkoord na ontvangst van de betaling. Volledige betaling dient door de organisatie te zijn ontvangen voor aanvang van de markt.
  • Op het inschrijfformulier kan een voorkeursstandplaats worden aangegeven. De organisatie biedt echter geen garantie op die voorkeursstandplaats. De voorkeursstandplaatsen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van akkoord bevonden inschrijvingen. Bij toewijzing van de plaatsen houdt de organisatie rekening met voldoende spreiding van de verkoop van drank en/of etenswaren.
  • Uiterlijk één week voor de markt bericht de organisatie de deelnemers over de exacte locatie van de standplaats van de deelnemer.
 1. Verkoop van etenswaren
  • Indien de deelnemer drank en/of etenswaren wil gaan verkopen op Gemert Mèrt dient men dit op het inschrijfformulier aan te geven.
  • Bij verkoop van drank en/of etenswaren is de deelnemer verplicht om zich volledig te houden aan de voorschriften van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, inclusief H.H.A.C.P. Verkoop van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan zonder aanvullende vergunning.
  • Bij de verkoop van drank en/of etenswaren dient de deelnemer bij het uitgiftepunt te zorgen voor een afvalbak en het afval zelf af te voeren.
 1. Speciale wensen
  • Op het inschrijfformulier kan de deelnemer speciale wensen opgeven. De organisatie tracht hiermee rekening te houden, maar biedt geen garanties.
  • Indien een deelnemer stromend water of elektriciteit nodig heeft, dient men dit zelf met één van de omwonenden te regelen. Het gebruik van een aggregaat is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.
 1. Veiligheid
  • Deelnemers dienen zich ten alle tijden aan de geldende verkeersregels te houden.
  • Tussen 10:30 en 17:15 uur is het verboden om met auto’s en/of aanhangers op het parcours te komen.
  • De rijweg van het parcours alsmede de zijwegen dienen om veiligheidsredenen vrijgehouden te worden van obstakels. Er geldt een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter, hierop mag niets geplaatst worden. Dit geldt voor alle deelnemers. De organisatie wijst er uitdrukkelijk op dat dit verbod mede inhoudt dat er ook geen tafels, stoelen of kramen op de rijweg en de zijwegen geplaatst mogen worden.
  • In de bestrating aanwezige brandkranen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden.
 1. Prijzen
  • Voor de actuele prijzen verwijzen we u naar de prijslijst.
  • Een gereserveerde standplaats is alleen voor eigen gebruik, onderverhuur of het ter beschikking stellen aan derden is niet toegestaan.
 1. Aansprakelijkheid
  • Deelname aan Gemert Mèrt is op eigen risico, deelnemers zijn volledig aansprakelijk voor eigen goede doen en laten.
  • Deelnemers zijn altijd persoonlijk aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt of toegebracht aan derden en eigendommen van derden.